Νέα παράταση του μειωμένου Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Με την με αριθμό Α.1470/2019 απόφαση των Υφ. Οικονομικών παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.1.2020 έως και 30.6.2020, η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.

Πηγή: e-forologia.gr